Toàn văn hiệp định

Nội dung hiệp định

notice
Tên File
Lời mở đầu pdf
Chương 1
Các điều khoản chung pdf
Chương 2
Đối xử quốc gia và tiếp cận thị trường hàng hóa pdf
Phụ lục 2-A : Đối xử quốc gia và các hạn chế xuất nhập khẩu A pdf
Phụ lục 2-A : Đối xử quốc gia và các hạn chế xuất nhập khẩu B pdf
Phụ lục 2-B : Xóa bỏ thuế quan A pdf
Phụ lục 2-B : Xóa bỏ thuế quan B pdf
Chương 3
Quy tắc xuất xứ và Quy trình cấp xuất xứ pdf
Phụ lục 3-A: Quy tắc cụ thể mặt hàng pdf
Phụ lục 3-B: Quy định đối với một số hàng hóa đặc biệt pdf
Phụ lục 3-C: Giấy chứng nhận xuất xứ pdf
Chương 4
Thủ tục hải quan và thuận lợi hóa thương mại pdf
Chương 5
Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật pdf
Chương 6
Hàng rào kỹ thuật trong thương mại pdf
Chương 7
Các biện pháp phòng vệ thương mại pdf
Chương 8
Thương mại dịch vụ pdf
Phụ lục 8-A: Dịch vụ tài chính pdf
Phụ lục 8-B: Viễn thông pdf
Phụ lục 8-C: Di chuyển thể nhân pdf
Phụ lục 8-D: Biểu cam kết cụ thể của Hàn Quốc pdf
Phụ lục 8-D: Biểu cam kết cụ thể của Việt Nam pdf
Chương 9
Đầu tư pdf
Chương 10
Thương mại điện tử pdf
Chương 11
Cạnh tranh pdf
Chương 12
Sở hữu trí tuệ pdf
Chương 13
Hợp tác kinh tế pdf
Chương 14
Minh bạch hóa pdf
Chương 15
Giải quyết tranh chấp pdf
Chương 16
Ngoại lệ pdf
Chương 17
Các điều khoản thể chế và cuối cùng pdf